...

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan:

– Opdrachtnemer; By Marielle.
– Opdrachtgever; de wederpartij van By Marielle; deelnemers aan onze activiteiten.

– Deelnemer; de persoon/personen die namens de opdrachtgever deelneemt aan activiteiten van By Marielle.
– By Marielle events; alle activiteiten georganiseerd door By Marielle.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle kinderfeestjes, knutselfeestjes en creatieve workshops verzorgd door By Marielle (de opdrachtnemer) of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.

Artikel 4. Wijziging overeenkomst
1. Wijzigingen of aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts dan bindend indien door By Marielle (schriftelijk) bevestigd.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
3. Indien de veiligheid van deelnemers of medewerkers dit noodzakelijk maakt, is By Marielle  gerechtigd de uitvoering van het programma terstond aan te passen, of te annuleren.
4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. By Marielle zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. In geval van annulering op grond van art. 4.3 is By Marielle tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

Artikel 5. Annulering activiteiten
1. Annulering na reservering van activiteiten kan schriftelijk per e-mail geschieden.
2. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van een bevestigde boeking is de opdrachtgever 0% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 3 tot 6 dagen voor aanvang van de bevestigde boeking is de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 3 tot 1 dag(en) voor aanvang van een bevestigde boeking is opdrachtgever 70% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
5. Bij annulering op de dag van aanvang van het programma is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
6. Het verminderen/ annuleren van het aantal kinderen tot 48 uur voor aanvang van het partijtje kan kosteloos worden gedaan. Het minimum van 7 kinderen blijft gelden, dus zijn er minder dan 7 kinderen betaal je voor minstens 7 kinderen. Bij annuleren/verminderen van aantal kinderen binnen 48 uur gelden artikel 5.4 en 5.5.
7.Het verminderen/ annuleren van het aantal volwassen tot 48 uur voor aanvang van de workshop kan kosteloos worden gedaan. Het minimum van 6 volwassen blijft gelden, dus zijn er minder dan 6 volwassenen betaal je voor minstens 6 volwassen. Bij annuleren/verminderen van aantal volwassenen binnen 48 uur gelden artikel 5.4 en 5.5.

Artikel 6. Klachten en reclamaties
1. Klachten over geleverde diensten of producten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk aan By Marielle te worden gemeld.
2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal By Marielle de klacht binnen 14 dagen in behandeling nemen.
3. Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling van de By Marielle activiteiten kan geschieden per bankoverschrijving of betaalverzoek. Betalingen via bankoverschrijving dienen uiterlijk 7 dagen voor de activiteit binnen te zijn op de bank- of gironummer ten name van By Marielle. Betaalverzoek kan in overleg met By Marielle gedaan worden. Deze wordt de dag voor de boeking verzonden en deze dient voorafgaand aan de activiteit te worden bevestigd.
2. Bij nalatigheid van betaling wordt er bij elke herinnering €12,50 in rekening gebracht.
3. By Marielle is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 25% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van By Marielle te zijn binnengekomen.
4. By Marielle is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan een By Marielle activiteit geschiedt geheel op risico van de deelnemer.
2. By Marielle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan, doordat de workshop op uw (thuis) locatie wordt georganiseerd.

3. By Marielle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan kleding, schoenen etc.

4. By Marielle is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. By Marielle kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van By Marielle of haar medewerkers, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.
6. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen die moedwillig aangericht worden door deelnemers worden op de dader(s) zelf verhaald.
7. By Marielle is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.
8. By Marielle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop By Marielle geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor By Marielle niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van By Marielle opgeschort.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door By Marielle niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien By Marielle bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10. Verplichtingen deelnemers
1. Deelnemers worden geacht op het met By Marielle overeengekomen tijdstip op de met By Marielle overeengekomen locatie aanwezig te zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichting is By Marielle in geen geval verplicht tot restitutie.
2. Deelnemers zijn verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf tonen van de voor de activiteit eventueel benodigde documenten.
3. Deelnemers zijn verplicht tot het navolgen van aanwijzingen van By Marielle of door By Marielle ingehuurde derden ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit, en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.
4. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het event daardoor ernstig wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door By Marielle van (voortzetting van) deelname aan het event worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 11. Beeld- en/of geluidsopnamen
1. Bij alle feestjes en workshops van By Marielle kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van de activiteiten en de bezoekers. De opnamen worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Bij deze opnamen wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy van de aanwezige kinderen door ze zo min mogelijk met hun gezichten in beeld te brengen. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Foto en film opnames worden gebruikt op sociale media, eigen website en folders en flyer materiaal.
2. Indien de opdrachtgever/bezoeker uitdrukkelijk wenst dat er geen beeld- en/of geluidsopnames van de activiteiten worden gemaakt, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, dient hij dit voorafgaand aan de activiteit kenbaar te maken aan een By Marielle medewerker.
3. By Marielle zal nimmer beeld- en/of geluidmateriaal tegen de wens van de opdrachtgever/bezoeker verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 12. Overig
1. Zonder voorafgaande toestemming van By Marielle is het niet toegestaan door By Marielle gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.

Artikel 13. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en geleverde diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van By Marielle

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen By Marielle en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

By Marielle staat ingeschreven bij de K.v.K.
Onder nummer: 17200022,
BTW-nummer: NL001747073B19

Laatst gewijzigd op 01-01-2023

Privacy Verklaring

Bij By Marielle gaan we altijd zeer bewust en zorgzaam om met je persoonlijke gegevens.

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in.

Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen.

Ons streven naar privacy is niet veranderd. We stellen immers nog steeds alles in het werk om ervoor te zorgen dat je je persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kan blijven toevertrouwen.

Vanaf 25 mei 2018 zal onze aangepaste Privacyverklaring dan ook voldoen aan deze nieuwe vereisten.

We willen dat je gemakkelijk kan begrijpen wat jouw rechten en onze verplichtingen zijn.

Daarom is het belangrijk dat je weet hoe wij je persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren, en beschermen.

Je kan ook op elk moment vragen om je gegevens niet meer te gebruiken.

Wil je hier meer over weten?

Dat kan! Wij hebben al deze informatie verzameld in onze aangepaste Privacyverklaring.

Aansluitend hierop werden ook de Algemene Voorwaarden aangepast.

Zowel de Algemene Privacyverklaring als de Algemene Voorwaarden kan je raadplegen bij tabblad algemene voorwaarden op onze website www.bymarielle-kw.nl

By Marielle bedankt je alvast voor het vertrouwen en hoopt je in de toekomst snel weer van dienst te kunnen zijn!

Heb je nog vragen? Ons team staat voor je klaar!

Neem contact op met één van onze medewerkers via bymarielle.kw@gmail.com

Privacybeleid

By Marielle is gevestigd aan Pastoor Dondersstraat 26 te Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Marielle van de Meerendonk is eigenaresse.

Gegevensbescherming van By Marielle
Persoonsgegevens die wij verwerken:
By Marielle verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

By Marielle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Workshops en kinderfeestjes.
By Marielle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
By Marielle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van By Marielle tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
By Marielle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens: workshops en kinderfeestjes Bewaartermijn 6 maanden.
Voor belastingdienst 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
By Marielle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
By Marielle gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door By Marielle.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bymarielle.kw@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

By Marielle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
By Marielle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze medewerkers.